Zwracamy się  – za pośrednictwem  Magnificencji – do społeczności akademickiej  

i demokratycznych elit intelektualnych Ukrainy z wezwaniem Apostoła Pawła – Ducha nie gaście!

Warszawa, 22-24.  lutego 2022

Jego Magnificencja Rektor             Jego Magnificencja Rektor

Katolickiego Uniwersytetu           Akademii Mohylańskiej

we Lwowie                             w  Kijowie

                                                                 Do Przyjaciół z Ukrainy

Zwracamy się  – za pośrednictwem  Magnificencji – do społeczności akademickiej  

i demokratycznych elit intelektualnych Ukrainy z wezwaniem Apostoła Pawła – Ducha nie gaście!

Dzisiejszej nocy wróg wdarł się do Waszego domu. Decyzja Prezydenta Rosyjskiej Federacji o uznaniu samozwańczych „republik” – Donieckiej i Ługańskiej – i wejście rosyjskich pancernych  kolumn na terytorium Ukrainy to kolejne  akty agresji wobec ukraińskiego narodu.  Jest to złamanie fundamentalnych prawno-międzynarodowych  zasad nienaruszalności granic, integralności terytorialnej, nieinterwencji w sprawy wewnętrzne i prawa narodów do samostanowienia oraz innych norm prawa międzynarodowego. Zagrożenie  niepodległego bytu, integralności terytorialnej,  suwerenności i bezpieczeństwa Ukrainy jest  zagrożeniem również naszego kraju, całej Europy i pokoju światowego.  W godzinie próby jesteśmy z Wami!

Przesyłamy  Wam wyrazy jedności, solidarności i przyjaźni. Jakże aktualnie brzmi dziś przesłanie Jana Pawła II, który przed 20 laty wzywał we Lwowie  do pojednania i prawdziwego braterstwa Ukraińców i Polaków. Wołał wtedy: Dzisiaj dosłownie wszystko, wzywa do pojednania, braterstwa i wzajemnego szacunku; do szukania tego, co łączy. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie.  

W obliczu śmiertelnego zagrożenia dla swego bytu narodowego Ukraina, która dokonała historycznego wyboru i weszła na drogę przemian demokratycznych,  znajduje dziś moralno-polityczne i materialne wsparcie ze strony sił 

demokracji całego świata.  Bądźcie pewni, że nie jesteście sami ! 

Rosja podeptała wobec Ukrainy wszystkie obowiązujące  – na płaszczyźnie dwustronnej i wielostronnej – zasady i normy prawa międzynarodowego. Złamane zostało fundamentalne zobowiązanie zawarte w  Karcie Narodów Zjednoczonych, zgodnie z którym: Wszyscy członkowie [ONZ] powstrzymają się w swych stosunkach międzynarodowych od groźby użycia siły lub użycia jej przeciwko integralności terytorialnej lub niezawisłości politycznej  któregokolwiek państwa… (art.2,par.4).  

Memorandum Budapesztańskie, wynegocjowane między Ukrainą a Rosją, Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią z 5 grudnia 1994 roku, zobowiązało trzy mocarstwa jądrowe, że będą respektować niepodległość i suwerenność oraz istniejące granice Ukrainy, że wyrzekają się użycia siły i groźby jej użycia przeciwko integralności terytorialnej politycznej niezależności Ukrainy. Sygnatariusze zapewnili też, że nie będą uciekać się do nacisków ekonomicznych skierowanych na podporządkowanie  Ukrainy swoim własnym interesom.  Memorandum to zostało uroczyście potwierdzone jako wiążąca decyzja Rady Bezpieczeństwa ONZ (UN  Security Council – doc.S/1994/1399, 19Dec.1994).

Wierzymy głęboko, że te i inne prawno-polityczne zobowiązania pozostaną nie tylko na papierze, ale  będą przestrzegane w praktyce, a Ukraina wyjdzie z tej próby silniejsza, wzmocniona poparciem i sympatią wspólnoty demokratycznych państw. Wysiłki  podjęte przez demokratyczne mocarstwa – Stany Zjednoczone, Francję, Niemcy i Wielką Brytanię – oraz polską Prezydencję Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie sprawią , że  to nie środki „wojskowo-techniczne”, jak postuluje Rosja, ale dialog polityczny i dyplomacja zapewnią narodowi ukraińskiemu jego prawo do swobodnego stanowienia o swoim losie.  Przyszłość Ukrainy i niezbywalne prawo Ukraińców do decydowania o organizacji własnego ustroju wewnętrznego  i  bezpieczeństwa zewnętrznego – jest dziś  fundamentalnym warunkiem pokoju w całej Europie. 

Przed stu laty wybitny ukraiński myśliciel i poeta Iwan Franko wieszczył w swoim wierszu o wykuwaniu  drogi do prawdy:

 I tak idziemy naprzód, w gromadzie jednej skuci,

Złączeni świętą myślą, wciąż krusząc skalny głaz,

I niech nas przeklinają, niech świat w niepamięć rzuci,

Przebijemy prawdzie drogę, przeklęci i zaszczuci !

Dopiero po nas wzejdzie dla wszystkich szczęścia brzask.

(Iwan Franko: Kamieniarze. Przekład Leon Pasternak)

Wolne i suwerenne, demokratyczne i niepodległe Państwo Ukraińskie, wspierane przez przyjaciół, jest spełnieniem  nadziei i oczekiwań  Poety i wielu poprzednich pokoleń.

                                                            Adam D. Rotfeld

Maciej Heydel                                                                                               Piotr Sendecki

p/o Przewodniczący  Rady Fundacji                                                            Prezes Zarządu

     Fundacja Służby Rzeczypospolitej 

List podpisali (w kolejności zgłoszeń):

– prof. dr hab. Adam Daniel Rotfeld – b. minister spraw zagranicznych, Uniwersytet Warszawski Wydział „Artes Liberales”, Warszawa;

– amb. Maciej Heydel – ambasador Zakonu Maltańskiego w Berlinie, b. wiceminister skarbu, p.o. przewodniczącego Rady Fundacji Służby Rzeczypospolitej, Poznań, Berlin;

– adw. Piotr Sendecki – b.wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej, b.dziekan Izby Adwokackiej w Lublinie, prezes zarządu Fundacji Służby Rzeczypospolitej, Warszawa;

– Anna Przedpełska-Trzeciakowska – uczestniczka Powstania Warszawskiego, tłumaczka literatury, b. wiceprezes Polskiego PEN Clubu Warszawa;

– O. Tomasz Dostatni OP – dominikanin, Szczecin;

– prof. dr hab. Andrzej Rychard – socjolog PAN, Warszawa;

– prof. dr hab. Andrzej Blikle – przedsiębiorca, informatyk, PAN, Warszawa;

– Anda Rotenberg – historyk i krytyk sztuki, dziennikarz, Warszawa;

– mec. Jacek Taylor – prawnik – adwokat, b. minister – Urząd ds. Kombatantów, Sopot;

– red. Michał Komar – historyk, pisarz, Warszawa;

– prof. dr hab. Andrzej Zoll – prawnik, UJ, Kraków, b. Prezes Trybunału Konstytucyjnego;

– ks.prof. dr hab. Alfred M.Wierzbicki – etyk, KUL, Lublin;

– prof. dr hab. Hanna Suchocka – prawnik, UAM, b. premier rządu RP, b. minister sprawiedliwości, b. ambasador RP przy Watykanie, członek Komisji Weneckiej, Poznań;

– prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski – prawnik, b. dziekan Wydziału Prawa UW, sędzia TK w st.sp., członek Komitetu Siedmiu (255) ds. etyki  Komisji Europejskiej, Warszawa;

– prof. dr hab. Andrzej Friszke – historyk, PAN, PAU, b. członek rady IPN,  Warszawa;

– ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek – etyk, b. rektor KUL, Lublin;

– prof.  dr hab. Piotr Węgleński – biolog, genetyk, UW, PAN, b.rektor UW, Warszawa;

– prof. dr hab. Jan Skórzyński – historyk, Collegium Civitas, Warszawa;

– prof. dr hab. Dariusz Stola – historyk, PAN, b. dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich;

– Wojciech Zieliński – przedsiębiorca, Kraków;  

– amb. Paweł Gieryński – przedsiębiorca, ambasador Zakonu Maltańskiego w Bośni i Hercegowinie, członek zarządu Fundacji Służby Rzeczypospolitej;

– prof. dr hab. Aniela Dylus – politolog, etyk, UKSW, Warszawa;

– ks. prał. Aleksander Seniuk – rektor Kościoła SS Wizytek w Warszawie;

– prof. dr hab. Iwona Hofman – medioznawczyni, politolog, kierownik Pracowni Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu, dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Politologii UMCS, PAN;

– dr Borysław Czyżak – fizyk, ekspert gospodarczy, Warszawa;

– dr inż. Jan Jabłkowski – automatyk, przedsiębiorca, Warszawa;

– prof. dr hab. Marek Safjan – prawnik, UW, sędzia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, b.prezes Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa;

– prof. dr hab. Lechosław Lameński – historyk sztuki, KUL, Lublin;

– adw. Jan Kuklewicz – b. dziekan Izby Adwokackiej w Krakowie;

– dr Adam Pomorski – socjolog, pisarz, tłumacz, prezes Polskiego PEN Clubu, Warszawa;

– Henryk Woźniakowski – wydawca (ZNAK), pisarz, wiceprezes Polskiego PEN Clubu, Kraków;

– prof. dr hab. Andrzej Rzepliński – prawnik, UW, b. prezes Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa;

– prof. dr hab. Mirosław Bałka – artysta-rzeźbiarz, ASP Warszawa;

– dr hab. Katarzyna Bałka-Krakowiak – artystka wizualna, ASP Warszawa;

– dr Andrzej Olechowski – ekonomista, b. minister spraw zagranicznych RP, b. minister gospodarki i finansów RP;

– prof. dr hab. Irena Lipowicz – prawnik, UKSW, Warszawa, b. Rzecznik Praw Obywatelskich, b. poseł na Sejm, b. ambasador RP w Wiedniu, Warszawa;

-prof. dr hab. Aleksander Hall – publicysta, polityk, Sopot;

– adw. Jerzy Naumann – prawnik, b. prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury,     Warszawa;

–  Juliusz Machulski – reżyser, scenarzysta i dramaturg, producent filmowy, Warszawa;

– Ewa Machulska – kostiumograf, scenograf filmowy, Warszawa;

– Zbigniew Derdziuk – b. prezes ZUS;

– Jacek Jezierski – urzędnik państwowy, b. prezes NIK;

–  prof. dr hab. Paweł Horodecki, fizyt, UG;

– prof. dr hab. Dobrosław Bagiński – artysta plastyk, UMCS;

– prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak – prawnik, dziekan wydziału prawa UMCS, Lublin;

– dr Tomasz Sieniow – prawnik,  prezes Instytutu na rzecz Państwa Prawa, Lublin;

– prof. dr hab. Leszek Mądzik – artysta wizualny, ASP Warszawa, twórca teatru ”Scena Plastyczna KUL”, Lublin;

– Janusz Bazydło – historyk, działacz opozycyjny w czasach PRL, współtwórca i współwydawca pisma Spotkania,  b. doradca i naczelnik w Urzędzie ds. Kombatantów;  

– Andrzej Jaroszyński – anglista, UMCS, KUL, dyplomata (były konsul generalny w Chicago, zastępca ambasadora w USA, ambasador RP w Norwegii, w Australii);