Kontrakt dla Polski zawarty między:

Obywatelami Rzeczypospolitej oczekującymi, iż Prezydent RP będzie kompetentnym wykonawcą konstytucyjnych obowiązków i godnym przedstawicielem Państwa, a także kustoszem dokonań poprzednich pokoleń. Chcącymi, zwłaszcza po doświadczeniach ostatniej prezydentury, aby Prezydent jednoczył społeczeństwo, wspierał rząd w przełamywaniu sporów i niwelowaniu rozbieżności, prowadził do ambitnych celów, oraz aby pomógł Polakom dołączyć do najlepszych w Europie. Postrzegającymi Głowę Państwa także jako Prezydenta ludzi, ich potrzeb i marzeń, doświadczonego przewodnika po współczesnym świecie, Europejczyka bez kompleksów,

a

Andrzejem OLECHOWSKIM
– kandydatem na urząd Prezydenta RP,
ekonomistą, politykiem, wykładowcą akademickim,
byłym ministrem spraw zagranicznych, ministrem finansów i pierwszym zastępcą prezesa Narodowego Banku Polskiego,

który wobec Obywateli zaciągnął poniższe zobowiązania:

1.
Będę reprezentował Rzeczpospolitą w kraju i za granicą z godnością i dumą, na które zasługuje. Nie dam Polakom powodu do wstydu.

2.
Będę jednoczył Polaków. Nie będę dzielił ludzi na lepszych i gorszych. Wszyscy obywatele, niezależnie od przekonań, poglądów, pozycji społecznej czy stylu życia zasługują na szacunek i wsparcie swojego Prezydenta. Ustanowię nowe standardy dialogu, kompromisu i współpracy. Dołożę wszelkich starań, aby zespolić nasze siły i stworzyć z nas zespół – drużynę Polska.

3.
Będę strzegł Konstytucji. Nie pozwolę jej lekceważyć, omijać ani pochopnie zmieniać. Szczególną opieką otoczę wolności obywatelskie. Dołożę starań, aby Polacy otrzymali wszystkie prawa zawarte w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

4.
Będę Prezydentem niezależnym i suwerennym. We wszystkich decyzjach będę kierował się tylko Konstytucją i dobrem wspólnym. Nie dopuszczę, aby kalkulacje i spory partii politycznych, grup interesu lub indywidualnych osób miały wpływ na decyzje Prezydenta. W swojej kancelarii zgromadzę najlepszych profesjonalistów, a nie partyjnych aktywistów.

5.
Poprowadzę Polaków do wyższych zarobków. Musimy wreszcie wyrwać się z grupy najuboższych narodów europejskich. Nasze dochody muszą i mogą szybciej niż dotychczas zbliżać się do średniej europejskiej.
Podejmę aktywną i lojalną współpracę z rządem, przedsiębiorcami i związkowcami na rzecz przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego.
Wykorzystam kontakty oficjalne i osobiste, aby zwiększyć napływ zagranicznych kontraktów i inwestycji oraz promować polskie firmy za granicą.
Będę promował przedsiębiorczość. Podniosę jej prestiż społeczny. Uwolnię ją od niepotrzebnych ograniczeń. Ustanowię Rzecznika Przedsiębiorczości, który na co dzień zadba o jej kondycję.
Sprzeciwię się wzrostowi obciążeń budżetów domowych z tytułu podatków oraz kosztów ochrony zdrowia i edukacji.
Dołożę starań, aby polscy rolnicy otrzymywali wsparcie porównywalne z tym, które otrzymują rolnicy w innych krajach Unii Europejskiej.

6.
Wesprę polskie kobiety w ich staraniach o równość materialną. Dziś są one dyskryminowane, skazywane na niskie płace i bezrobocie.
Doprowadzę do zawarcia Paktu Na Rzecz Kobiet. Zgromadzę władze państwowe, partie polityczne, organizacje przedsiębiorców, korporacje zawodowe, organizacje społeczne i kościoły we wspólnym wysiłku na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn w życiu zawodowym i społecznym.

7.
Poprowadzę obywateli do większej niezależności. Będę promotorem i obrońcą społeczeństwa obywatelskiego.
Wzmocnię głos i możliwości działania organizacji społecznych, samorządów lokalnych i zawodowych.
Stanę w obronie samorządów przed ekspansją partii politycznych.
Wniosę do parlamentu projekt ustawy o jednomandatowych okręgach w wyborach do samorządu.

8.
Pomogę w wypracowaniu rozwiązań ułatwiających młodym ludziom usamodzielnianie się. Będę promotorem młodych Polaków. Wzmocnię ich głos w życiu publicznym. Otworzę inne możliwości uczestnictwa w polityce niż w partyjnych młodzieżówkach. Spowoduję, że zmniejszy się liczba tych, którzy uważają, że w Polsce jest „niefajnie”.

9.
Będę mecenasem polskiej kultury. To ona sprawia, że czujemy się Polakami. Uczestnictwo w kulturze przeciwdziała wykluczeniu, buduje więzi społeczne, umożliwia zrozumienie innych.
Sprzeciwię się wszelkim próbom podporządkowywania kultury celom politycznym.
Poprę starania o zwiększenie środków publicznych na kulturę.
Poprę działania na rzecz odpolitycznienia i wzmocnienia mediów publicznych.

10.
Wzmocnię bezpieczeństwo Polski.
Odbiurokratyzuję polskie siły zbrojne. Doprowadzę do zwiększenia w nich udziału jednostek bojowych. Zadbam o wyposażenie wojska w sprzęt na miarę współczesnego pola walki.
Opracuję doktrynę użycia polskich sił zbrojnych za granicą.
Poprawię nasze stosunki ze wszystkimi sąsiadami. Prawdziwie bezpieczne są tylko te narody, które sąsiedzi uważają za przyjaciół.
Będę wspierał rozwój NATO i współpracę Sojuszu z Unią Europejską.

11.
Wzmocnię poszanowanie prawa.
Doprowadzę do powstania obiektywnej oceny (audytu) obecnego stanu służb i wymiaru sprawiedliwości. Wyniki poddam szerokiej dyskusji społecznej.
Doprowadzę do zwiększenia rzeczywistej kontroli sądów nad działaniami prokuratury, policji i służb specjalnych.
Doprowadzę do eliminacji krzyżujących się kompetencji różnych służb.

12.
Wzmocnię pozycję i prestiż Polski w Unii Europejskiej. Włączę się aktywnie do europejskiej dyskusji na temat przyszłości Unii. Wniosę do niej rozwiązania proponowane przez środowiska polskich ekspertów i polityków, oczekiwane przez Polaków.

13.
Pomogę w pracach nad nowym kształtem edukacji. Ich efektem musi być większa konkurencja wśród szkół i wyższych uczelni (państwowych i prywatnych) oraz wyższa jakość polskich dyplomów.

14.
Pomogę stworzyć polityczny konsens wokół reformy systemu ochrony zdrowia. Musimy i możemy mieć służbę zdrowia, na której można polegać! Ważną zasadą nowego systemu winna być konkurencja zarówno ubezpieczycieli, jak i jednostek świadczących usługi medyczne. Wszyscy obywatele będą mieć zapewniony dostęp do sprawnej służby zdrowia – tak aby każdy mógł się leczyć w dobrej placówce niezależnie od jej formy prawnej.

15.
Pomogę w realizacji programu modernizacji i rozbudowy infrastruktury technicznej. Szczególną uwagę poświęcę upowszechnieniu Internetu. Nie podpiszę ustaw, które nakładałyby na osoby fizyczne lub prawne nowe obowiązki administracyjne bez możliwości ich spełnienia za pomocą Internetu.

16.
Pomogę wzmocnić solidarność Polaków. Wciąż jest zbyt wiele nieszczęść, obok których przechodzimy obojętnie. Wciąż zbyt wiele osób zdanych jest na pomoc. Trzeba poprawić system pomocy społecznej. Ale także musimy połączyć wysiłki państwa, organizacji społecznych i obywateli na rzecz ludzi w potrzebie. Będę wspierał takie działania.